Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
MJ-CARSTYLING

MJ-Carstyling is een onderdeel van Handelsonderneming MCZ

  • Inschrijving KvK Tilburg: 18081206
  • BTW nr: NL002240562B54
  • IBAN: NL87KNAB0775485209
  • BIC: KNABNL2H

MJ-Carstyling
Sibeliusstraat 81
5011 JH Tilburg

hierna te noemen: MJ-Carstyling

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

MJ-Carstyling: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen MJ-Carstyling en de koper;

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MJ-Carstyling en een de koper waarop MJ-Carstyling deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MJ-Carstyling, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Prijsvermeldingen op de MJ-Carstyling internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte

2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij MJ-Carstyling om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

3. MJ-Carstyling is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. MJ-Carstyling kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MJ-Carstyling daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MJ-Carstyling anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht MJ-Carstyling niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8. Alle op de website van MJ-Carstyling vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan

9. MJ-Carstyling behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van MJ-Carstyling via e-mail, internet of anderszins.

2. MJ-Carstyling heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht..

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van MJ-Carstyling.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6. Indien MJ-Carstyling gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan MJ-Carstyling ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien MJ-Carstyling een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens MJ-Carstyling.

Artikel 6 Verzending

1. De producten reizen voor risico van MJ-Carstyling. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.

3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar MJ-Carstyling.

4. In geval de koper bestelde producten weigert af te nemen, of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft MJ-Carstyling het recht u een factuur te sturen van de door MJ-Carstyling gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 25,- euro.

Artikel 7 Garantie

1. MJ-Carstyling garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan MJ-Carstyling.

3. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert..

4. MJ-Carstyling verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal MJ-Carstyling de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van MJ-Carstyling vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan MJ-Carstyling te retourneren en de eigendom daarover aan MJ-Carstyling te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MJ-Carstyling, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is MJ-Carstyling niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

I: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. II: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht. III: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen. IV: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. V: indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. VI: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. MJ-Carstyling blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan MJ-Carstyling te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan MJ-Carstyling met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is MJ-Carstyling gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de MJ-Carstyling en op de wijze zoals door MJ-Carstyling aangegeven.

Artikel 10 Prijsverhoging

1. Indien MJ-Carstyling met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is MJ-Carstyling niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de MJ-Carstyling rustende verplichting ingevolge de wet of
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Betaling

1. Hoofdregel is dat de betaling plaatsvindt bij aflevering (verzending onder rembours), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Andere mogelijkheden zijn verzending met vooruitbetaling per bank, of bij afhalen (alleen op afspraak.

2. Voor het geval dat MJ-Carstyling een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan MJ-Carstyling verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.

4. MJ-Carstyling is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra MJ-Carstyling hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 250,- euro.

5. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 12 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van MJ-Carstyling gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van MJ-Carstyling en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan MJ-Carstyling te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van MJ-Carstyling van 200,- euro per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. MJ-Carstyling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst MJ-Carstyling ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is MJ-Carstyling bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MJ-Carstyling op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien MJ-Carstyling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. MJ-Carstyling behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van euro 50,00.

2. Indien MJ-Carstyling aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door MJ-Carstyling geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van MJ-Carstyling jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de MJ-Carstyling beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is MJ-Carstyling niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MJ-Carstyling of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MJ-Carstyling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MJ-Carstyling niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MJ-Carstyling worden daaronder begrepen.

3. MJ-Carstyling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MJ-Carstyling zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel MJ-Carstyling ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MJ-Carstyling gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van MJ-Carstyling is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MJ-Carstyling het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen MJ-Carstyling en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.